O kumite

 

Pomocí kata se můžeme naučit s imaginárním protivníkem správný pohyb těla a použití mnoha útočných a obranných technik. V kumite se učíme používat  proti jednomu nebo mnoha protivníkům všechny techniky známé z kata. Kumite je tedy cvičení kata s maai (vzdálenost). Význam kata a kumite v karate-dó můžeme srovnat s významem dvou kol pro jízdní kolo.

 

Původně, když bylo karate cvičeno na Okinawě, sestával trénink hlavně z kata s občasným "kake dameshi" (test schopnosti snášet cuki a uke). Až po uvedení karate do Japonska mistrem Funakoshim se začalo trénovat i kumite. Sportovní kumite, tak jak ho známe dnes, se vyvinulo až po mnoha letech studia a snahy o zdokonalení. Problémem kumite však je skutečnost, že všechny údery jsou náznakové. V kumite záleží pouze na dynamice technik a ne na celkové síle karateky.

 

Souběžně s nácvikem základní techniky karatedó formou kihon musíme všechny probrané techniky cvičit také s partnerem. Jde o formu nazvanou KUMITE, která vytváří pocit utkání a postupně se stává hlavní náplní tréninku karatedó. Bez jejího důkladného výcviku není možné zvládnout karatedó. Doporučujeme všem cvičencům podrobně se seznámit se všemi formami kumite a postupně je procvičit. Nesnažte se proto jednotlivě formy přeskočit a začít cvičit složitější bez důkladné znalosti předchozích. Jednotlivé formy kumite jsou totiž sestaveny tak, že na sebe postupně navazují, tj. od nejjednodušších až po velmi složité (kumite šiai). Pro přehlednost uvádíme jednotlivé formy cvičení KUMITE.

 

 

KUMITE

 

JAKUSOKU KUMITE

 

DŽIJÚ KUMITE

 

TANREN KUMITE

 

KIHON KUMITE

 

JAKUSOKU DŽIJÚ KUMITE

 

ÓJÓ KUMITE

 

RANDORI KUMITE

 

KJÓGI KUMITE

 

KUMITE ŠIAI

 

gohon kumite

 

sanbon kumite

 

ippon kumite

 

kihon ippon kumite

 

kaeši ippon kumite

 

džijú ippon kumite

 

okuri džijú ippon kumite

 

happó kumite

 

kumite kumite

 

bez charakteru boje

 

s charakterem boje

 

 

 

 

JAKUSOKU KUMITE

 

 

V této skupině jsou pro oba cvičence předem určena pásma, kam je útok veden a je určena i technika, kterou je útok či obrana vedena (JAKUSOKU). Podle obtížnosti jednotlivých cvičení potom hovoříme o tanren kumite, kihon kumite, jakusoku džijú kumite a ójó kumite.

 

 

Tanren kumite

 

 

Cíl:

• nacvičit základní techniku a dýchání při přemísťování (UNSUKU)

• získat speciální tělesnou (MIGAMAE) a duševní (KIGAMAE) sílu.

 

a) Gohon kumite

 

Jde o nejjednodušší formu cvičení ve dvojicích. Tori má určeny způsoby a pásma útoku, uke má určen způsob obrany s protiakcí. Pásmo na protiakci má volné. Akce se opakuje pětkrát za sebou, teprve při posledním opakování uke doplní obranu protiútokem a výkřikem (KIAI). Po dobu cvičení zůstávají oba karatisté v určeném postoji. Cvičení rozvíjí především speciální odolnost a vytrvalost.

 

b) Sanbon kumite

 

Tori má opět trenérem určený způsob a pásma útoku, uke má ručeny způsoby a pásma obrany s protiakcí. Útok je veden třikrát za sebou různými technikami a do různých pásem. Uke opakuje stanovenou obranu, při třetí akci ji doplní protiútokem. Cvičení rozvine dovednost střídat různé obranné techniky

 

b) Ippon kumite

 

Tori má trenérem určeny způsoby a pásma útoku . Uke má určeny pásma a způsoby obrany s protiakcí. Útok je prováděn pouze jednou. Uke opakuje stanovenou obranu vždy s protiútokem.

 

 

 

Kihon kumite

 

 

Cíl:

• zvládnout úniky a úhyby (ASABAKI, TENŠIN)

• zvládnout útočné a obranné techniky z různých postojů

• zvládnout výběr vhodných technik pro danou situaci

 

 a) Kihon ippon kumite

 

Tori má opět trenérem určený způsob a pásmo útoku. Uke má určenu obranu s protiútokem. Tori před zahájením akce ohlásí způsob a pásmo útoku, uke reaguje na útok nacvičenou určnou obranou a proti útokem. Jde o stejné cvičení jako je ippon kumite, trenér však připraví pro cvičence z předchozího cvičení několik způsobů obrany a protiútoků na jeden druh útoku, které si potom uke vybírá a procvičuje. Po dobu cvičení zůstávají oba v základních postojích

 

b) Kaeši ippon kumite

 

Pro oba cvičence jsou určeny pásma a způsob útoku, obrana je volná.

 

 

Jakusoku džijú kumite

 

 

Cíl:

• zvládnout umění načasování akcí (HJOŠI)

• naučit se udržet optimální vzdálenost mezi soupeři

• zvládnout úhyby (TENŠIN) a úniky (SABAKI)

 

 a) Džijú ippon kumite

 

Tori ohlásí předem techniku, pásmo svého volného útoku a útočí. Techniku si určí sám na základě vlastního uvážení. Uke se tomuto útoku brání volnou obranou, kterou si promyslí po oznámení útoku útočníkem. Ihned po obraně pokračuje s libovolným protiútokem.

 

b) Kaeši ippon kumite

 

Tori ohlásí předem techniku, pásmo svého volného útoku a provede útok. Uke reaguje na tento útok volnou obranou a pokračuje libovolným protiútokem. Rozdíl proti předchozímu cvičení je v tom, že útočník po obráncově protiútoku pokračuje volnou obranou a útokem (OKURI) bez jakéhokoliv upozornění.

 

 

Ójó kumite

 

 

Toto kumite vychází z principů sebeobrany proti více útočníkům. Cílem cvičení je zvládnout obranu proti útoku, který přichází z více směrů.

 

 a) Happó kumite

 

Útočníci v libovolném pořadí útočí na ukeho. Před každým zahájením svého útoku oznámí tori ukemu název techniky a pásmo svého útoku. Útoky jsou vedeny z osmi směrů, přičemž nezáleží na množství útočících. Množství útočníků není ručeno.

 

b) Kumite kata

 

Kumite kata je cvičení, ve kterém uke využívá technik KATA ne útočící soupeře, kteří na něj útočí podle kata v přesně stanovením pořadí.

 

DŽIJÚ KUMITE

 

 

Všechny techniky v této skupině jsou prováděny libovolně (džijú = volný). Cvičenci nemají určeno, jakým způsobem a kam vést techniky. Podle obtížnosti jednotlivých forem cvičení do této skupiny zařazujeme:

• randori

• kjógi kumite

• kumite šiai

 

 Randori kumite

 

Randori je forma cvičení, která se obsahem blíží utkání. Podle obtížnosti ji z metodického hlediska dělíme na randori bez charakteru boje a s charakterem boje. Cílem randori je procvičit všechny dovednosti získané v předchozích formách kumite v podmínkách blížících se utkání.

 

 a) Randori bez charakteru boje

 

Boj je veden lehce. Karatisté si při akcích "nahrávají", několikrát je opakují, až cítí, že jsou tyto techniky dobře zvládnuté. Randori je řízeno trenérem, který do cvičení zasahuje a opravuje chyby. Není zde však určován vítěz a dílka boje je stanovena trenérem podle druhu přípravy.

 

b) Randori s charakterem boje

 

Randori již má charakter utkání a probíhá v souladu s pravidly karate. Konečné techniky jsou vedeny s KIME, případně s KIAI. Randori je trenérem řízeno stejně jako předchozí forma. Pokud chceme zvýšit intenzitu cvičení, necháme na jednom cvičenci postupně "střídat" více soupeřů.

 

Šiai kumite

 

Kumite šiai je sportovní soutěž ve volném zápase, simulující boj dvou protivníků na život a na smrt. Způsob a forma vedení technik jsou určeny pravidly karate, průběh a místo utkání jsou určeny soutěžním řádem.